Veiligheid bij bouwen

Bij het zelf uitvoeren van klussen wordt vaak gebruik gemaakt van diverse zware gereedschappen en machines. Om deze reden staat veiligheid vaak voorop. U kunt verschillende dingen doen om er zeker van te zijn dat er niets misgaat. Daarnaast is het veiliger maken van uw woning een uitdaging opzichzelf en is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en veiligheids eisen.

Heel wat ongevallen zijn het resultaat van het onjuist uitvoeren van doe-het-zelf activiteiten. Deze ongevallen kunnen gemakkelijk vermeden worden indien je je altijd goed voorbereid en ervoor zorgt dat u de juiste beveiligende artikelen gebruikt.
Een goede voorbereiding
Een goede planning en voorbereiding zijn erg belangrijk bij het uitvoeren van iedere klus. Bedenk goed wat je precies wilt gaan doen en […] Continue Reading…

Ondoorgrondelijke ondergrond

De Nederlandse ondergrond bevat ongeveer 300.000 kilometer buisleiding: ruim 18.000 kilometer hiervan is voor het transport van gevaarlijke stoffen. Op 22 november 2004 signaleerde de minister van VROM al dat de beschikbare informatie over de ondergrond onvoldoende wordt gebruikt in de plan- en besluitvorming. De vraag is hoe een ondergronds netwerk van buisleidingen zichtbaar wordt in bijvoorbeeld een bestemmingsplan.

De vertaling van informatie over de ruimtelijke ordening van de ondergrond naar de ruimtelijke ordening van de bovengrond is aan de beterende hand. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht immers de ondergrond in een bestemmingsplan op te nemen. Hierdoor zullen steeds meer aanwezige en nog aan te leggen buisleidingen als zodanig in bestemmingsplannen bestemd worden.

Van belang is verder een ontwerpbesluit, de Algemene Maatregel van Bestuur […] Continue Reading…

De milieuproblemen van ICT

U hebt waarschijnlijk uw computer dag en nacht aan staan, want dan bent u een gemiddelde Nederlander. Als u niet gemiddeld bent, maar tot de uitzonderingen behoort met een groen hart of weinig geld, zet u de computer ’s nachts uit. Wel zult deze waarschijnlijk ’s morgens, voordat u koffie gaat halen, aanzetten, want u weet uit ervaring dat het vijf minuten duurt voordat de computer allerlei, waarschijnlijk overbodige zaken, heeft gedownload. Of u hoort tot de jongere generatie en heeft de computer afgeschaft, zodat u op uw i-phone allerlei zaken downloadt of uw i-pad gebruikt om wireless documenten te verzenden.

downloadt of uw i-pad gebruikt om wireless documenten te verzenden.

Wat u en met u 99,99% van alle mensen, inclusief de overheid, zich niet realiseert, […] Continue Reading…

Bindingseisen bij kaveluitgifte

Recentelijk viel in de media te lezen dat de gemeente Tubbergen, onder druk van de Vrom-inspectie, besloten heeft om bij het uitgeven van bouwkavels geen voorrang meer te verlenen aan mensen met een sociale binding. Uit jurisprudentie zou namelijk blijken dat ieder voorrrangssysteem in strijd is met de Huisvestingswet. De vraag is echter of dit werkelijk zo is.

Er zijn nogal wat gemeenten die bij kaveluitgifte voorrang willen verlenen aan mensen met een maatschappelijke en/of economische binding om te verhuizen. Uit het in 2006 gewezen ‘Doetinchem’-arrest volgt, weliswaar indirect, dat de Hoge Raad de uitgifte van bouwkavels ook ziet als een vorm van woonruimteverdeling. Er worden op de kavels immers woonruimten in de vorm van woningen en/of appartementen gerealiseerd. Voor zover dit zogenaamde woonruimten in de ‘vrije […] Continue Reading…

Bekentenis

Het is een goede gewoonte in de natuurkunde om bij het eindresultaat de onnauwkeurigheid te vermelden. Het eerste akoestisch rapport dat ik in mijn carrière opstelde was dan ook keurig van een foutenberekening voorzien.

In de huidige praktijk is het usance geworden om aan de juridische leiband te lopen. Om niet te veel met ons geweten geconfronteerd te worden zijn we massaal aan het rekenen geslagen en een volkje van boekhouders geworden. Als het sommetje klopt en we gebruiken allemaal dezelfde formules dan moet het antwoord wel juist zijn toch? Dat de consequentie is dat er bijvoorbeeld op een industrieterrein geen bedrijven meer gevestigd kunnen worden of uitbreidingen onmogelijk zijn (de zone is vol!?) wordt op de koop toe genomen.
Door de schaarse ruimte in ons land worden […] Continue Reading…

Onland

Nederland kende vroeger onland, gedefinieerd als onbruikbaar woest land, met name moerasland. Met de bevolkingsgroei in de 20e eeuw verdween dit onland, het werd landbouwgrond, het werd gebruikt voor verstedelijking, het werd recreatiegrond. En waar het overbleef, werd het natuurgebied waar ook weer recreanten kwamen en komen. Maar, is hier geen nieuw onland voor in de plaats gekomen?  Wellicht geen onbruikbaar woest land, maar wel heel onaantrekkelijk woest land: de snelweg. Kijk bijvoorbeeld eens uit de auto in en rond het knooppunt Ridderkerk. Alleen maar asfalt of andere verharding, de omgeving is niet te zien, of ver weg. Dit is misschien een extreem voorbeeld, een extreme plek. Maar er zijn veel plaatsen (en zeker meer dan vroeger) waar we vanuit de auto alleen maar […] Continue Reading…

Ontluchten

In de auto op weg naar een afspraak luister ik soms naar Radio 1. Voor het laatste nieuws, de filemeldingen en het weer. Niet te lang, want al snel komen de meeste berichten opnieuw langs. En ieder halfuur is er een journaal met “de hoofdpunten van het nieuws”, die in de korte tussenpozen maar weinig blijken te veranderen. Bovendien worden de items die voorbijkomen steeds compacter, zo lijkt het wel. De politicus, wetenschapper of deskundige is nog niet uitgesproken, of de verslaggever beëindigt abrupt het gesprek, onder verwijzing naar de beperkte tijd of het komende reclameblok. Ik heb bovendien een hekel aan de snelle sprongen over de wereld en tussen de onderwerpen. Van een bosbrand in Australië naar een faillissement in Coevorden. Dan snel […] Continue Reading…

Structuurvisie voor de ondergrond ten bate van milieubelangen

Zoals u weet is op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. Voor insiders heet deze wet  de Wabo en ook al ben ik geen insider,  ik gebruik deze afkorting ook maar dit omdat ik te lui ben om telkens de hele naam van die wet uit te schrijven.

Bedoeling van de Wabo is dat de ruimtelijke ordening, de bouw en het milieu beter op elkaar worden afgestemd, onder meer door één vergunning te geven voor alle toestemmingen die nodig zijn om de omgeving te beschermen. En dat was hard nodig, want ieder begrijpt wel dat, als hij iets wil, een aangewezen overheid daarvoor toestemming moet geven, maar niemand heeft ooit begrepen dat je voor dezelfde activiteit twee of drie keer […] Continue Reading…

Uitbreiding woonservice: wie zwijgt stemt niet altijd toe!

Na een veel belovend verlopen proefperiode wil woningcorporatie Beter Wonen in verschillende wooncomplexen een huismeester toevoegen aan het vaste dienstenpakket. De meeste huurders verwachten dat de veiligheid daardoor verbetert. Zij stellen ook de extra schoonmaak en alerte kleine herstellingen op prijs. Deels is deze uitbreiding van service iets waarvoor Beter Wonen aan een huurder een redelijke vergoeding mag vragen. Maar voor het ontstaan van een individuele betalingsverplichting is per huurder overeenstemming nodig. Normaal stuurt Beter Wonen elke huurder bij brief een redelijk voorstel met een antwoordformulier en een retourenveloppe. Men vreest echter een lage respons. Vandaar deze vraag: “Mogen we het nu eens anders aanpakken: deze servicekostencomponent opvoeren als betalingsverplichting tenzij de huurder laat weten dat hij dit niet wil? Mag Beter Wonen uitgaan van het principe […] Continue Reading…

Vaart maken met investeringplan ‘schoon en zuinig’

Vanwege de dreigende depressie is iedereen op zoek naar zinvolle manieren om de economie te stimuleren. Werknemers en werkgevers zijn het er over eens dat hier een rol ligt voorde overheid. Die moet overheidsinvesteringen naar voren halen, investeringsrisico’s van bedrijven verminderen en minder barrières opwerpen. In navolging van Obama bepleiten milieubeweging en kamerleden een Green New Deal: een investeringsimpuls in de economie in een innovatieve en duurzame richting. Door de kredietcrisis zal de klimaatcrisisniet verdwijnen, dus is het onverstandig om de economie te stimuleren door milieuambities te schrappen.

Zoek liever naar oplossingen die voor beide problemen gunstig uitpakken.Topambtenaren werken aan lijstjes met creatieve ideeën (ophet moment van schrijven van deze column zijn de kabinetsplannen nog ongewis; red.). Gemeenten willen bouwprojecten naar voren halen. Economen waarschuwen […] Continue Reading…